1. Foreword


Hakka people migrated in the fourth century, in Dong Jin period, about 1,600 years from now. They migrated as a result of oppression. In 2000 B.C., Qin Shi Huang sent Tu Sui to lead half a million troops to station in Wuling. There were Hakka people in the troops. That was over 2,000 years from now. To stay away from Huang Chao uprising, they fled to southern Fujian and eastern Guangdong for shelter. They live there and came into contact with the aborigines. As they came from afar, making Fujian, Guangdong, Jiangxi, and Taiwan their home, they were called Hakka, meaning guests. Taiwan Hakka came later with Zheng Cheng-gong.


Distribution of Hakka population:

1. Northern Taiwan
They came from Haifeng, Lufeng, Xingning, Meixian, Jiaoling, and Raoping of Guangdong, now living in Taoyuan, Hsinchu, and Miaoli.
Their distribution is as follows:
1. Taoyuan: Longtan, Pingzhen, Yangmei, Puxin, Guanyin, Xinwu, Bade, and Zhongli
2. Hsinchu: Except Wufeng, all are Hakka villages, speaking mainly Haifeng and Lufeng Hakka
3. Miaoli: Miaoli city, Toufen, Zhuolan, Gongguan, Dahu, Tongluo, Sanyi, Touwu, Nanzhuang,Xihu, Zhaoqiao, Sanwan, Shitan, and Tai’an, speaking mostly Sixian


2. Central Taiwan

They came from Raoping and Dapu of Guangdong, living in Taichung city, Taichung county, Nantou, Zhanghua, and Yunlin
Their distribution is as follows:
1. Nantun of Taichung city and Taichung county: Fengyuan, Qingshui, Shengang, Tanzi, Shigang, Xinshe, and Dongshi
2. Nantou: Guoxing, Xinyi, and Shuili
3. Zhanghua: Pitou, Yuanlin, Hemei, Tianwei, Yongjing, speaking Raoping accent
4. Yunlin: Xiluo, Erlun, Lunbei, and Mailiao, speaking Zhao’an accent


3. Southern Taiwan

Most of them came from Meixian, Dapu, and Jiaoling of Guangdong, mostly living in Kaohsiung and Pingdong counties, collectively named Liu Dui.
Their distribution is as follows:
1. Middle Dui: Zhutian
2. Front Dui: Changzhi, Linluo
3. Back Dui: Neipu
4. Left Dui: Xinpi, Jiadong
5. Right Dui: Gaoshu, Meinong
6. Xianfeng Dui: Wanluan


4. Eastern Taiwan

Eastern Taiwan includes Yilan, Hualian, and Taidong
Distribution of Hakka population is as follows:
1. Yilan: Yuanshan, Sanxing
2. Taidong: Chishang, Luye, Guanshan
3. Hualian: Fenglin, Ruisui, Ji’an, Yuli, Shoufeng, Guangfu, Fuli